Programa Electoral 2019

Descarrega’t el Programa Electoral | Català

EIX 1: UNA CIUTAT PREOCUPADA PER LA QUALITAT DE LA VIDA DELS SEUS HABITANTS: EDUCADORA, COHESIONADA, SOLIDÀRIA, PARTICIPATIVA I SALUDABLE

 • EDUCACIÓ, FORMACIÓ I POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

Proposarem que l’antic Celler de la Cooperativa es transformi en un Centre de Recerca i d’Interpretació Alimentari, especialitzat amb l’oli de qualitat, passant a formar part estratègica de la Regió del Coneixement de la Catalunya Sud liderada per la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Apostarem pel trasllat de l’Escola Municipal de Música a l’actual edifici del Centre Cultural i Ocupacional (CCO) del C/ Sant Plàcid a la Vila.

Intentarem arribar al consens amb la comunitat educativa per demanar la implantació de la jornada intensiva als centre de Primària.

Aprofitarem per donar a conèixer encara més, i utilitzar en benefici de Cambrils, les capacitats i excel·lència de l’Escola d’Hoteleria i Turisme del municipi.

Defensarem una oferta pública de places d’alumnes adequada en tots els cicles educatius, de la mateixa manera que pressionarem perquè hi hagi una ràtio més reduïda d’alumnes per aula.

Obrirem a l’ús ciutadà del veïnat les tardes i caps de setmana que no hi hagi activitat ni escolar ni extraescolar els patis i instal·lacions esportives de les escoles.

Dedicarem més recursos a les obres de manteniment i conservació dels centres educatius del municipi.

Donarem prioritat a l’ensenyament del tipus artístic en el terreny de la pintura, la música i la dansa perquè es puguin tornar a implantar a totes les escoles de Cambrils.

Adoptarem i aportarem recursos per evitar la segregació escolar als centres del nostre municipi.

Recuperarem el Consell d’Infants per escoltar la veu dels representants més joves de les nostres escoles en les seves reivindicacions i propostes per al municipi.

Recuperarem la Mostra de Teatre Infantil per tornar-la celebrar amb la participació de tots els centres escolars.

Recuperarem estudis i ampliarem la relació amb la Universidad Nacional a Distancia (UNED) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC) perquè a Cambrils s’hi puguin celebrar algunes de les seves activitats i tutories.

Fomentarem la implantació de més Escoles Taller o Escoles d’Ofici, i farem de mediadors per fomentar els convenis de pràctiques entre empreses i centres educatius del municipi.

Dotarem de més recursos i de més places a la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC).

Vetllarem per la oferta dels cicles formatius que es puguin oferir a Cambrils per garantir una correspondència amb les necessitats reals del mercat laboral de la zona.

Programarem més Cursos de Formació, de llengües estrangeres, català i castellà, en horari nocturn, per aquelles persones que no hi poden assistir durant el dia.

Fundarem una Escola de Famílies d’Alumnes que tingui una programació i una seu estable durant tot el curs.

Incrementarem  el recolzament a les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) de tots els centres educatius i les emplaçarem a treballar i coordinar-se conjuntament.

Facilitarem ajudes i beques que permetin gaudir de les activitats extraescolars i de lleure al màxim nombre d’infants i adolescents que puguin tenir dificultats econòmiques.

Crearem espais per desenvolupar les aptituds d’infants i adolescents en situació de desigualtat o manca d’oportunitats amb el recolzament d’un equip especialitzat d’educadors socials.

Aprofundirem en l’orientació a l’usuari cambrilenc perquè pugui millorar el seu coneixement dels mètodes que el poden ajudar a cercar i millorar les seves expectatives laborals.

Incrementarem el pressupost directe a Plans d’Ocupació i, al mateix temps, augmentare, els que es puguin demanar a la Generalitat de Catalunya.

 • BENESTAR SOCIAL

Incrementarem la dotació pressupostària per pal·liar les necessitats més bàsiques de les famílies cambrilenques que sofreixin escassetat de recursos.

Analitzarem contínuament els criteris de beques i ajudes perquè existeixi una rotació entre els beneficiaris dels diferents programes socials d’ajuda a nivell municipal.

Estabilitzarem la figura dels Educadors Socials de Barri que puguin treballar a peu de carrer per conèixer de primera mà les necessitats i proposar alternatives a les diferents zones del municipi.

 • SALUT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Reactivarem la cessió a la Generalitat de sòl destinat a la construcció d’un Centre d’Atenció Primària (CAP) a Vilafortuny.

Incrementarem la dotació pressupostària de les Àrees de Salut i Polítiques d’Igualtat.

El nivell intern municipal s’haurà de posar com a exemple per promoure l’equiparació de sous entre homes i dones a tots els negocis del municipi.

Reclamarem la recuperació dels servei íntegre de Ginecologia i Pediatria al nostre Hospital Lleuger Antoni de Gimbernat per evitar derivacions i haver-se de traslladar tan sovint a l’Hospital de Sant Joan de Reus.

Desenvoluparem la Moció aprovada per unanimitat del Plenari Municipal per realitzar activitats de difusió i sensibilitzar els diferents serveis municipals sobre el Síndrome d’Asperger i Autisme.

Tindrem en compte i recolzarem les associacions que vetllen per incloure l’alimentació adient per als cambrilencs que són celíacs.

Actualitzarem el Conveni entre l’Ajuntament de Cambrils i l’Agència de Salut Pública de la Generalitat per donar servei des de l’àmbit local al màxim nombre de cambrilencs.

Treballarem de forma transversal l’àmbit de la Salut d’acord amb els objectius del Pla Interdepartamental de la Salut Pública i també en el marc del Pla de Salut Municipal general.

Donarem un major impuls als programes de tipus preventiu i de foment dels hàbits saludables a les escoles i, en general, a tots els grups adequats del municipi.

 • HABITATGE

Apostarem pel que a la resta d’Europa s’anomena Co-Housing i nosaltres anomenem Co-habitatge o sistemes d’habitatge compartit, amb espais comuns pels seus residents, tot oferint sòl i incentius fiscals a les empreses que vulguin desenvolupar aquest sector, sobretot en l’àmbit de la gent gran.

Oferirem noves promocions d’habitatge social tant en el règim de lloguer com en el de compra.

Dotarem de majors competències i pressupost a la nova Oficina Local d’Habitatge que pugui centralitzar i gestionar tots els recursos dedicats a l’habitatge oferts des de l’administració local a les altres administracions superiors.

Estudiarem la possibilitat d’afavorir la propietat intermèdia de l’habitatge tal com estudia la Càtedra Unesco sobre Habitatge de la URV.

Farem de mediadors entre la gent gran que visqui sola i pugui necessitar companyia, i els joves que a la vegada vulguin estalviar diners en el seu allotjament, perquè què puguin compartir residència.

 • GENT GRAN

Farem que el Casal Municipal de la Gent Gran resti obert tots els dies de l’any, sobretot els que coincideixen amb dates festives com poden ser Nadal, Setmana Santa o estiu, mantenint el màxim nombre de serveis i recuperant tots aquells que s’hi havien ofert en el passat.

Recuperarem l’edició de la Revista del Casal on s’hi publicaran totes les informacions i serveis relatius amb les necessitats de la gent gran.

Posarem en marxa programes de voluntariat centrats en la participació de la gent gran, també aquells que puguin portar a crear un cos d’agents cívics a la ciutat.

Generarem espais de trobada intergeneracional i intercultural per fomentar la convivència entre els grups de població de diferent edat i de diferent procedència.

Fomentarem l’envelliment actiu amb sortides programades, dins i fora del municipi, de grups d’avis per tal de conèixer i fomentar l’entorn immediat.

 • JOVENTUT

Promourem activitats a l’aire lliure a diferents indrets del municipi dirigides a joves, tutoritzades per uns dinamitzadors juvenils, relacionant esport, música, expressió artística i altres fonts d’interès dels mateixos joves.

Incentivarem programes de contractació de joves per part d’empreses locals.

Contractarem joves per fer de prescriptors turístics del municipi i acompanyants de visites guiades o en el cas de l’organització de grans esdeveniments.

Consolidarem l’oferta formativa dirigida prioritàriament a joves en atur.

Potenciarem l’oferta de la borsa d’habitatge de lloguer dirigida a joves que es vulguin emancipar.

Reforçarem el transport públic nocturn per aquells dels nostres joves que s’hagin de traslladar fora-vila.

Proposarem intercanvis amb joves d’altres ciutats i països.

Crearem un nou servei integral d’assessorament directe a joves amb problemàtiques relacionades directament amb la seva adolescència.

Reforçarem el Carnet Jove a nivell municipal garantint que els cambrilencs de l’edat en qüestió es puguin beneficiar d’avantatges i descomptes directes en els serveis municipals i en l’oferta del comerç cambrilenc.

Cedirem espais als Centres Cívics perquè diferents grups de joves, de forma descentralitzada, puguin desenvolupar les seves activitats creatives i socioculturals.

Tornarem a crear un fòrum de participació juvenil per a fomentar l’intercanvi de propostes i escoltar l’opinió directa dels joves del municipi.

Farem costat a l’oci nocturn de qualitat que pugui realitzar propostes alternatives per als nostres joves sense haver de marxar del municipi.

 • RELACIONS CÍVIQUES, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Recuperarem la figura del Defensor del Ciutadà i publicitarem encara més l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC).

Incrementarem l’oferta d’activitat a la Xarxa de Centres Cívics del municipi recolzant-nos en les peticions del món associatiu de cada barri, tot ampliant els seus horaris d’obertura també durant el cap de setmana.

Vincularem tots els Consells Consultius Sectorials i els Consells de Barri a una reunió anual del Consell de Ciutat on es parli del present i del futur del municipi segons els diferents sectors participants.

Promourem un gran projecte participatiu a tot el municipi que pregunti i vulgui conèixer periòdicament l’opinió ciutadana sobre l’estat de la ciutat i reculli les principals demandes ciutadanes vers l’ajuntament.

Promourem la convocatòria de Plens Extraordinaris per debatre i tractar, amb el format d’Audiències Públiques Ciutadanes, aquells temes d’importància estratègica per al municipi on es podrà comptar amb la participació directa dels veïns del municipi.

Finançarem projectes de cooperació al desenvolupament d’agents cambrilencs tot posant èmfasi en la qualitat de la pròpia ajuda destinada

Promourem la Taula Interreligiosa per al Diàleg per donar a conèixer les diferents tradicions que conviuen al nostre municipi.

 • ESPORTS

Construirem un Poliesportiu Lleuger a la zona de Vilafortuny per descongestionar l’activitat dels clubs esportius al Palau Municipal d’Esports de la zona direccional.

Donarem forma definitiva i protegida al Complex Esportiu Municipal que unirà els Camps de Futbol, Pista d’Atletisme, Carpa i Galeries de Tir, amb una millor senyalització i espais intermedis de descans.

Obrirem les instal·lacions esportives de les escoles als barris que ho sol·licitin, i crearem noves zones esportives a l’aire lliure.

Promourem unes instal·lacions dignes dins del Port de Cambrils perquè puguin ser utilitzades pels clubs de rem del municipi, i recolzarem el nou filó d’altres esports nàutics que proliferen en l’actualitat.

Donarem a conèixer millor tota l’activitat esportiva del municipi mitjançant la Ràdio Municipal i incentivarem a l’increment del públic en les respectives competicions.

Apostarem per l’esport de base fort que pugui assegurar-nos equips amateurs punters a la demarcació.

Intervindrem per aconseguir major esponsorització privada per als clubs del municipi.

Donarem a conèixer les instal·lacions esportives cambrilenques arreu, amb l’objectiu de llogar-les i convertir-se d’aquesta manera en una important font d’ingressos directes per l’ajuntament, i indirectes per les visites i consum que puguin atreure.

Es procurarà atreure el màxim nombre de competicions esportives comarcals, provincials, catalanes i estatals, sempre anant de la mà els clubs promotors amb l’Ajuntament per aconseguir el major èxit possible.

Promourem l’esport a les escoles i el seu vincle posterior amb els clubs federats del municipi.

 • CULTURA

Donarem solució definitiva al Teatre Auditori –actualment a mitja construcció- cercant un inversor i gestor privat amb el qual es pactin alguns usos puntuals a nivell municipal, tot fomentant la vessant de Palau de Congressos que es pot atorgar al mateix edifici i que incrementarà de forma determinant la seva mateixa rendibilitat.

Negociarem la compra de l’edifici de l’antic Celler de la Cooperativa perquè considerem que, a la vegada de preservar un patrimoni cultural important per al municipi, se li podria atorgar un altre ús acadèmic i universitari que hi es fàcilment associable.

Convertirem Ràdio Cambrils en un concepte obert a la participació de les escoles i associacions del municipi, així com als joves i a la gent gran, per convertint aquest mitjà en un altaveu de tota l’activitat que es realitza al municipi, impulsant la seva vessant digital i aprofitant les noves tecnologies i la seva vinculació a les xarxes socials.

Preservarem i donarem usos ciutadans als edificis sense activitat de l’Estació de Tren així com a l’antiga Escola Municipal de Música quan es traslladi.

Recolzarem econòmicament la recuperació del patrimoni marítim i pesquer del municipi, així com les tradicions que hi són associades.

Seguirem donant a conèixer, amb més èmfasi si cal, la Xarxa de Museus del municipi i hi fomentarem les seves visites per part de turistes estrangers i visitants de les nostres contrades.

Seguirem apostant pel Festival Internacional de Música, a la vegada que recuperarem un altre tipus d’esdeveniment dedicat al públic més jove com és el Cambrirock que es va deixar de celebrar fa uns anys i que servirà per promoure els grups de música locals.

Farem de Cambrils una ciutat acollidora d’artistes i creatius, que pugui convocar esdeveniments de referència en les diferents disciplines, promocionant la qualitat interna i convidant l’oferta externa.

Promourem un festival de cinema especialitzat de la mà dels bons professionals del sector que hi ha a les nostres contrades.

 • FESTES

El disseny de les diferents Festes del municipi es realitzarà sempre colze a colze amb les entitats que existeixen i s’hi dediquen.

Promocionarem les nostres Festes més populars com a atractiu turístic per a tots aquells que ja ens visiten i les incorporarem com a incentiu per aquells que encara ens puguin visitar de nou.

Intervindrem, de la mateixa manera que amb les entitats esportives, perquè les entitats festives també puguin accedir a una espècie de mecenatge per part d’empreses privades que pugui estabilitzar la seva activitat i puguin plantejar nous reptes en qualitat i quantitat.

Donarem suport a l’organització de les diferents Festes de Barri de municipi com a eix vertebrador de les diferents zones i l’intercanvi i major coneixement entre elles.

 • SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA

Facilitarem tots els mitjans possibles per eliminar la venda ambulant il·legal al municipi.

Posarem en funcionament els lectors de matrícules a les entrades i sortides del municipi, i dels nuclis de població amb més risc de robatoris.

Reforçarem els programes que la Policia introdueix a les Escoles, com poden ser el d’Educació Viària, prevenció de drogues, actuació contra el bullyng…, però també el que està relacionat amb l’aprenentatge d’una conducta cívica bàsica com a joves ciutadans del municipi.

Incrementarem les campanyes de sensibilització i les posteriors sancions als propietaris que no recullin les defecacions dels seus gossos a la via pública.

Vetllarem per assolir un model de Policia de proximitat, apropant-la al dia a dia dels barris, en contacte permanent amb els seus establiments comercials i associacions de veïns.

Descentralitzarem unitats específiques per donar millor servei als barris de Ponent, Vilafortuny, i de Llevant, del municipi, on la densitat i la dispersió de la població és molt diferent a la del centre, a la vegada que incrementarem la il·luminació a les zones més crítiques.

Dotarem de més efectius a la Patrulla Verda per donar millor servei a l’interior del municipi i al món de la pagesia en particular.

Vetllarem per l’actualització permanent dels Plans d’Emergències Municipals.

Actualitzarem i ampliarem els protocols per actuar contra la violència domèstica perquè hi pugui haver millors resultats en la lluita contra aquesta xacra.

 • MOBILITAT

Promourem la pseudo-peatonalització del Carrer Pau Casals donant la solució pertinent a l’entrada i sortida dels veïns que hi tenen aparcament i al subministrament dels establiments comercials que hi puguin haver.

Negociarem abaratir substancialment els preus aplicats als aparcaments privats que existeixen a la Plaça de l’Ajuntament, de la Concòrdia, Port i Pòsit, als cambrilencs empadronats.

Millorarem la senyalització i ubicació de les parades de taxi del municipi.

Promourem els Diumenges Peatonals amb trànsit reduït a les principals zones cèntriques del Port i de la Vila.

Sincronitzarem millor els horaris dels autobusos de transport públic amb les entrades i sortides de les escoles per incrementar la seva eficiència.

Dotarem de marquesines a les principals parades de bus urbà i interurbà que hi ha actualment.

Incrementarem la freqüències del transport directe des de Cambrils a l’Hospital Sant Joan de Reus, així com a la Laboral i els dos campus principals de la URV a Tarragona.

Realitzarem un pla de xoc per eliminar totes les barreres arquitectòniques de Cambrils que suposen un autèntic calvari per les persones que pateixen mobilitat reduïda, a la vegada que s’incompleix la llei vigent en relació a la matèria en aquests moments.

EIX2: UNA CIUTAT QUE GENERA I REPARTEIX RIQUESA: ACTIVA, EMPRENEDORA I COMPETITIVA, ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER ALS REPTES D’UN FUTUR IMMEDIAT

 • ORGANITZACIÓ INTERNA MUNICIPAL

Crearem l’Oficina de Projectes Estratègics, que promogui una nova marca única de Cambrils, que treballarà de forma interdepartamental els objectius prioritaris a assolir durant el mandat: buscant finançament extern de les administracions superiors per finançar l’obra pública a endegar i situant entre els principals objectius definits la dinamització econòmica, el foment del comerç i del turisme, i la solució definitiva als polígons industrials del municipi.

Procurarem aconseguir la complicitat de tots els treballadors municipals en l’obtenció dels objectius polítics marcats, tot propiciant un bon clima en la gestió de les relacions laborals existents.

Els Regidors de l’NMC que arribin al govern municipal es reduiran el sou i, a la vegada, s’atorgaran les dedicacions exclusives mínimes per part dels seus representants polítics.

Els Regidors de l’NMC signaran un compromís personal de retorn de l’acta com a representant públic en el cas d’abandonar o ser destituïts de l’organització en qüestió, a la vegada que es signarà l’obligatorietat d’acompliment de les principals fites programàtiques signades.

L’Alcalde convocarà diferents Consells Assessors en matèria econòmica, cultural i veïnal, els membres dels quals es comprometran a reunir-se periòdicament al consistori per generar idees i realitzar propostes de millora per Cambrils.

El Pla de Mandat es realitzarà, com a molt tard, tres mesos després de la presa de possessió del govern i, juntament amb el Portal de la Transparència, s’actualitzaran i publicitaran periòdicament per al seu major coneixement per part de la ciutadania cambrilenca.

Es desenvoluparà progressivament la Relació de Llocs de Treballs (RLT) aprovada per Plenari municipal i s’acompliran els compromisos d’assoliment del reconeixement salarial pendent dels agents de la policia local.

 • HISENDA I CONTRACTACIÓ

Creiem en la moderació futura dels impostos i taxes aplicables a la ciutadania de Cambrils, sobretot considerem que és possible poder oferir la congelació del Impost de Béns Immobles (IBI) i fins i tot la seva reducció.

Es treballarà per aconseguir oferir el major nombre de facilitats per pagar els impostos i les sancions a nivell municipal, ja que l’objectiu final no pot ser mai ofegar les famílies del municipi sinó que arribin a pagar les obligacions en el temps oportú que els permeti al mateix temps desenvolupar la seva normal activitat.

Adaptarem les licitacions d’obra pública o els contractes menors que es puguin generar des de l’ajuntament perquè s’hi puguin presentar i accedir les empreses locals amb millors garanties que en l’actualitat.

 • NOVES TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

L’aposta per assolir una ciutat intel·ligent en l’elaboració de respostes tecnològiques als problemes de futur de la nostra societat ha de ser programada i ha d’anar més enllà de la posada en funcionament de pas de zebra il·luminats.

Voldrem posar les noves tecnologies al servei del ciutadà i no ampliar l’esquerda digital que pateix gran nombre de cambrilencs, motiu pel qual farem gestions imprescindibles per dotar de millor fibra òptica i connectivitat a les noves xarxes, tant pels nostres habitants com per a les nostres empreses instal·lades.

Incrementarem les gestions municipals que es puguin realitzar telemàticament des de casa o oferint espais de lliure disposició per als nostres ciutadans.

 • PROMOCIÓ ECONÒMICA: AGRICULTURA, PESCA, COMERÇ I INDÚSTRIA

Amb la pseudo-peatonalització del carrer Pau Casals fomentarem l’eix comercial central al Port.

Es desenvoluparà el compromís aprovat en sessió plenària d’ajudar als industrials del Polígon Belianes a adaptar-se finalment a les exigències tècniques requerides amb el pas dels anys.

Procurarem que els tràmits per a l’obtenció d’una llicència urbanística o d’activitat siguin més ràpids i millors detallats des d’un principi, a la vegada que actualitzarem la normativa perquè alguns locals comercials amb limitacions tècniques puguin oferir alternatives per tal de permetre l’obertura de nous negocis.

Crearem una “Finestreta Única” i una atenció personalitzada per les inversions de grans dimensions que es puguin plantejar al terme de Cambrils.

S’instaurarà un segon dia de mercat de venda no sedentària per dinamitzar els barris i a la mateixa vegada incrementar els ingressos municipals.

Crearem les sinèrgies adequades per fomentar conjuntament els sectors de l’agricultura i la pesca, amb el comerç, l’hoteleria i la gastronomia sota una única estratègia i marca.

Es realitzaran campanyes genèriques amb tiquets regal i de descompte per a tots els cambrilencs, però també se’n faran d’específiques destinades a la gent gran i als joves del municipi perquè visitin i consumeixin mitjançant les ofertes pactades entre l’Ajuntament i els establiments d’hoteleria dels diferents barris.

Crearem una Comissió Mixta Assessora entre ajuntament i sector empresarial, que es convocarà mensualment, per planificar les estratègies econòmiques de futur del municipi.

Donarem a conèixer i promourem el consum dels productes de proximitat que es generen al municipi, com poden ser la fruita, la verdura i l’oli, donant també importància al peix, tot procurant introduir-lo més decididament en els menús escolars.

 • TURISME

Facilitarem la creació d’un Complex Lúdic proper a les nostres platges com a complement al Turisme de Sol i Platja i Familiar sota el nom de “La Ciutat dels Nens”.

Farem esforços en la direcció de facilitar al màxim la implantació de més places hoteleres al municipi.

Facilitarem l’activitat durant tot l’any a les platges de Cambrils, no només limitant-la als mesos d’estiu perquè hi ha moltes maneres d’aprofitar l’espai únic que gaudim.

Per assolir l’objectiu de desestacionalitzar la temporada, realitzarem una recerca profunda i la invitació per a què en temporada baixa es puguin celebrar el màxim nombre d’esdeveniments i certàmens esportius, d’oci i culturals.

Seguirem aprofundint en l’especialització en Turisme Familiar, Turisme Nàutic i Turisme Esportiu que ens asseguri els clients que volem, i actualitzarem les campanyes que es realitzen als mercats internacionals de turistes emergents, sense deixar de banda de mantenir la fidelitat del visitant de proximitat i de segona residència.

Volem aprofitar més l’encant únic que ens ofereix el Parc Samà amb més acords i més col·laboració amb els seus actuals gestors per tal de convertir-lo també en un pol d’atracció del Turisme Cultural pel qual apostarem.

 • OBRA PÚBLICA

Donarem a conèixer un Pla de Xoc d’Obra Pública que reunirà els principals projectes a endegar al municipi per tal d’actualitzar també aquells altres projectes que durant els anys han quedat pendents.

Realitzarem l’obra pendent de remodelació integral, tant relativa a la nova urbanització de la seva superfície, com la dotació dels nous serveis bàsics soterrats, de la Rambla Jaume I, en diferents trams per molestar el mínim a veïns i comerciants.

Ampliarem l’atractiu del Port de Cambrils tot obrint la seva façana tradicional des del Club Nàutic al Pi Rodó de Cambrils Badia, ampliant, urbanitzant i dotant de nous serveis la seva vorera del costat de muntanya.

Construirem l’Avinguda de l’Esport que comuniqui des de la Carretera de Montbrió, sense haver d’entrar al municipi, amb el nou Complex Esportiu Municipal i la nova Estació de Tren.

Buscarem finançament per tirar endavant el compromís d’urbanització de la Segona i Tercera Fase de les Obres del Barri de La Llosa.

Pel que respecta als edificis municipals existents la Torre del Llimó, aquest haurà de comptar amb una major activitat associativa i veïnal, mentre que el Forn del Tallero, a banda de l’Oficina Local d’Habitatge, haurà de convertir-se en la seu d’alguns nous serveis municipals que hem anunciat en aquest programa.

 • URBANISME I PLANIFICACIÓ DE LA CIUTAT

Iniciarem el debat per a l’aprovació futura d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que s’adapti a les necessitats actuals del municipi.

Paral·lelament, modificarem el POUM puntualment i de forma justificada per l’interès general tantes vegades com faci falta per donar facilitats a la inversió i el desenvolupament de projectes interessants per Cambrils.

Defensarem la instal·lació d’un Tramvia Lleuger que comuniqui a peu pla, sense anar a gran velocitat, no contaminant, ni sorollós, els diferents nuclis de població disseminats per la Costa Daurada central, tot acompanyant-lo d’una important zona verda i de passeig.

 • SERVEIS GENERALS

Durem a terme un pla per al desenvolupament de l’energia derivada de la biomassa per al consum energètic municipal i tornarem a incentivar el consum de l’energia fotovoltaica.

Crearem la figura del Controlador Energètic, un funcionari dedicat a fer possible la reducció de tots els consums energètics municipals i la renegociació dels imports a pagar a les grans empreses multinacionals del sector.

Estudiarem la viabilitat econòmica futura de la remunicipalització dels serveis d’aigua i de recollida de la brossa.

Crearem una Brigada d’Intervenció Ràpida que demostri major agilitat a l’hora d’actuar sobre el manteniment general de voreres, mobiliari urbà, jocs infantils, zones verdes municipals i poda de l’arbrat del municipi, que actuï igualment a partir d’un sistema d’alerta ciutadana que permetrà seleccionar les principals queixes ciutadanes.

Incrementarem la dotació de lavabos públics gratuïts tant al passeig marítim de Ponent com al de Llevant.

Ampliarem l’aprofitament de l’aigua provinent dels aqüífers del municipi per al reg comú i neteja de carrers.

Farem les gestions necessàries perquè les darreres Entitats Urbanístiques Privades de Col·laboració passin a ser gestionades com a nou barris del municipi.

 • MEDI AMBIENT

Ampliarem la dotació pressupostària per condicionar i asfaltar nous camins de l’interior de Cambrils.

Ampliarem la dotació pressupostària per a la netejar barrancs i rieres. Sobretot ens comprometen a netejar i protegir la Riera de Riudoms que facilita l’accés al barri del Molí de la Torre fins a la seva desembocadura.

Realitzarem estudis per informar a la població sobre l’actual qualitat de l’aire i de l’aigua.

Crearem un grup de voluntaris que, amb el recolzament municipal i les associacions especialitzades, vetllarà per la fauna marina i la donarà a conèixer.

Volem fer aprofitable el rec interior del municipi perquè pugui ser visitat i s’hi pugui instal·lar major activitat econòmica donant així la possibilitat de reciclatge a la pagesia tradicional.

Promourem una anella verda al voltant de tot el municipi, comunicada ininterrompudament, per facilitar el passeig i l’ús de la bicicleta com a vehicle de transport net i saludable.

Instal·larem noves zones exclusives d’esbarjo per als gossos amb el repartiment de bosses de plàstic per a recollir els seus excrements.

#TuFasCambrils #GentEnMoviment