Programa Electoral

PROGRAMA ELECTORAL NMC 2015 – 2019“AMB IL.LUSIÓ, TOT PER CAMBRILS”

EIX 1: UNA CIUTAT PREOCUPADA PER LA QUALITAT DE VIDA DELS SEUS HABITANTS: EDUCADORA, SOLIDÀRIA, PARTICIPATIVA I SALUDABLE

EDUCACIÓ, FORMACIÓ i POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

Recuperarem el Projecte Educatiu de Ciutat amb la participació i la integració de tota la comunitat educativa.

Recuperarem la Mostra de Teatre Infantil a les escoles del municipi.

Consensuarem amb la comunitat educativa un nou emplaçament per l’Escola Municipal de Música adaptada a les necessitats reals del moment.

Recuperarem la subseu de la UNED i ampliarem la relació de Cambrils amb la UOC i la URV.

Fomentarem més Escoles Taller o Escoles d’Ofici, així com facilitarem convenis de pràctiques entreles empreses del municipi i els centres educatius.

Vetllarem pel tipus d’oferta de cicles formatius per tal de què hi hagi una correspondència amb lesnecessitats reals del mercat de treball de la zona.

Programarem Cursos de Formació i de Llengües en horari nocturn per aquells que no hi poden assistir durant el dia.

Aprofitarem els equipaments escolars per a usos ciutadans fora de l’horari escolar.

Vetllarem perquè l’oferta pública de places sigui adequada en tots els cicles educatius.

Crearem una autèntica Escola de Pares que perduri i sigui cada vegada més activa en el temps.

Incrementarem el recolzament a les associacions de mares i pares d’alumnes.

Facilitarem ajudes i beques que permetin gaudir el temps de lleure organitzat per a infants i adolescents.

Aprofundirem en el treball amb infants i adolescents en situació de desigualtat o mancad’oportunitats.

Potenciarem els ensenyaments de règim especial com poden ser la música i l’expressió artística. Procurarem facilitar l’ocupació lligada a la formació i orientació realitzada.

Aprofundirem en l’orientació a l’usuari perquè millori el seu coneixement dels mètodes que el podenajudar a millorar les seves expectatives laborals.

Aprofundirem en la investigació i implantació de noves tecnologies aplicades a la formació, donantsuport exprés a l’experimentació i recerca de sistemes innovadors útils en l’àmbit de l’ocupació.

Millorarem l’accessibilitat a les accions formatives de pagament per a les persones en situaciódesafavorida.

Incrementarem el pressupost, així com la demanda a la Generalitat, i diversificarem, tots els Plansd’Ocupació que es puguin desenvolupar a nivell municipal.

BENESTAR SOCIAL

Augmentarem la dotació pressupostària per beneficiar les necessitat més bàsiques de les famílies cambrilenques que en tinguin necessitat.

Analitzarem de nou els criteris de beques i ajudes per què hi hagi una rotació entre els beneficiarisdels diferents programes socials d’ajuda a nivell municipal.

Contractarem més Educadors Socials que puguin treballar a peu de carrer coneixent de més a prop la realitat dels nostres barris i carrers.

SALUT I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

Augmentarem la dotació pressupostària a l’Àrea de Salut Pública i Polítiques d’Igualtat.

Actualitzarem el Conveni entre l’Ajuntament de Cambrils i l’Agència de Salut Pública de laGeneralitat.

Profunditzarem en la col.laboració municipal amb els serveis que s’ofereixen en la mateixa línia des de l’Hospital Lleuger.

Treballarem de forma transversal tot l’àmbit de la salut d’acord amb els objectius del Pla Interdepartamental de la Salut Pública (PINSAB).

Elaborarem un projecte integrador de totes les mesures aplicar en aquest àmbit dins d’un Pla deSalut Municipal.

Donarem un major impuls als programes de tipus preventius i de foment de la salut i els hàbits saludables.

Incrementarem l’esforç pressupostari per aconseguir més habitatge de tipus social en condicions denúmero i preu més satisfactòries per als usuaris que els actuals.

GENT GRAN

Farem que el Casal Municipal obri els 365 dies de l’any, mantenint a la vegada el màxim nombre deserveis, sobretot en èpoques com poden ser el Nadal i l’Estiu.

Reprendrem de forma decisiva la supressió de barreres arquitectòniques per promourel’accessibilitat per part de les persones amb mobilitat reduïda.

Fomentarem els programes de voluntariat, molt especialment aquells destinats a la gent gran.

Generarem espais de trobada intergeneracional i intercultural per fomentar la convivència i la gestió de la diversitat al nostre municipi.

Farem de mediadors per què gent gran que visqui sola i pugui necessitar companyia tingui la possibilitat de compartir el seu habitatge amb joves que a la vegada es puguin estalviar el pagamentd’un lloguer a preu de mercat.

JOVENTUT

Incentivarem programes de contractació de joves per part de les empreses locals.

Reforçarem l’oferta formativa per a l’ocupació final sobretot per aquells joves que estiguin a l’atur.

Reforçarem l’oferta de la borsa d’habitatges de lloguer dirigida als joves que es volen emancipar.

Reforçarem el transport públic nocturn per aquells dels nostres joves que s’hagin de desplaçar foravila.

Proposarem intercanvis amb joves d’altres ciutats i països.

Crearem un nou servei d’assessorament directe a les problemàtiques relacionades amb elsadolescents.

Crearem un carnet jove d’àmbit municipal que pugui aportar avantatges directes tant en elsequipaments públics municipals com en els comerços de Cambrils.

Cedirem espais als Centres Cívics i a les escoles perquè els joves hi puguin desenvolupar activitats creatives i socioculturals.

Tornarem a crear un fòrum de participació juvenil per a fomentar l’intercanvi de propostes i escoltar l’opinió directa dels mateixos.

Creiem important donar facilitats a establiments d’oci nocturn de qualitat que puguin promoure que els nostres joves gaudeixin prop de casa.

RELACIONS CÍVIQUES, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Recuperarem la figura del Defensor del Ciutadà i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor(OMIC).

Creiem que es pot aprofitar millor la Xarxa de Centres Cívics tot donant més usos a les associacionsque hi estiguin vinculades i increment els seus horaris d’obertura també en cap de setmana.

Reprendrem amb entusiasme tots els programes de participació ciutadana que s’han anatabandonant progressivament tant en el seus àmbits sectorials com territorials fins crear el Consell de Ciutat.

Promourem un gran projecte participatiu a tot Cambrils per conèixer periòdicament quina és l’opinióciutadana sobre el seu estat i demandes a incorporar.

Promourem les Audiències Públiques Ciutadanes com a Sessions Plenàries del consistori obertes a que els ciutadans de Cambrils puguin parlar obertament sobre diferents temes plantejats.

Recuperarem amb més força l’àmbit d’assessorament a les entitats perquè hi pugui haver una major comunicació i complicitat entre les actuacions municipals i les seves pròpies.

Recuperarem els programes de cooperació al desenvolupament amb majors quotes d’eficiència ieficàcia, tot posant èmfasi més en la qualitat que en la quantitat.

Crearem una Taula Interreligiosa de Diàleg per promoure el coneixement de les diferents tradicions que conviuen al nostre municipi.

ESPORTS

Donarem forma definitiva al Complex Esportiu Municipal que uneix Camps de Futbol, Pistad’Atletisme i Galeries de Tir.

Haurem de construir noves infraestructures esportives descentralitzades per les activitats que ja noes poden desenvolupar en la seva totalitat en l’únic actual Palau d’Esports.

Replantejarem un millor funcionament horari de tots els esdeveniments esportius i en promocionarem el seu coneixement a la població per què hi puguin assistir en un major nivell.

Concentrarem esforços en apostar per un esport base fort i competitiu que ens pugui assegurar enels propers temps equips amateurs i d’elit punters a la província.

Aprofundirem en la línia de què l’esport pot ser una molt bona font d’ingressos directes, així com espot seguir fomentant com a objectiu turístic esportiu.

Per això, intentarem acollir el màxim nombre de competicions comarcals, provincials, catalanes iestatals, anant de mà l’ajuntament amb els clubs promotors que siguin referència en cada cas.

Recolzarem els esports relacionats amb el mar i les nostres platges com a nou filó i avantatja que hi té la nostra ciutat.

Promocionarem l’esport a les escoles i el seu vincle posterior amb els clubs federats del municipi.

Obrirem els espais esportius de col.legis i centres cívics per què se’n puguin aprofitar el màximnombre de cambrilencs fora d’horari lectiu.

Crearem nous espais lleugers de pràctica esportiva a l’aire lliure.

CULTURA

Dedicarem un espai municipal exclusiu per a la gestió de la creació artística en totes les seves vessants.

Destinarem més esforços a donar a conèixer i donar una forma integral a tota l’oferta de la xarxa demuseus municipal, sobretot per què pugui ser visitada més freqüentment tant pels habitants del municipi com pels turistes.

Farem de Cambrils una ciutat acollidora pels artistes i creatius, que pugui convocar certàmens de referència en les diferents disciplines i així reforçar la presència exterior com la fortalesa interna.

Recuperarem Ràdio Cambrils com a mitjà públic d’informació.

Diferenciarem dos esdeveniments fonamentals com poden ser el Festival Internacional de Música deCambrils, d’un altre tipus de Festival com podria ser recuperar el Cambrirock.

FESTES

Dissenyarem les Festes del Municipi al costat de les entitats que s’hi dediquen facilitant els recursosadministratius i econòmics en tot cas.

Promocionarem les dates festives del nostre municipi fora del mateix perquè hi hagi més afluència de visitants i aprofitar-ho a vegada com a reclam turístic.

Mediarem, tal com farem amb les associacions esportives, per què les entitats festives locals puguintenir accés a fonts d’esponsorització d’origen privat.

Recolzarem les Festes de Barri a l’estiu com a acte que contribueix a la cohesió entre primers isegons residents.

SEGURETAT CIUTADANA

Posarem tots els mitjans per eliminar la venda ambulant il.legal al municipi.

Revisarem el Reglament Intern de funcionament de la Policia Local per cercar un equilibri amb les necessitats actuals.

Es consignaran els recursos suficients per assolir els objectius marcats.

Reforçarem els programes que la Policia introdueix a les escoles, no tan sols el d’Educació Viària, sinó també el d’aprenentatge de les normes bàsiques de civisme i altres que hi puguin haver.

Vetllarem per assolir un model de Policia més propera a la ciutadania, apropant-la als barris i entrant en diàleg continu amb botiguers i associacions.

Descentralitzarem unitats específiques per donar millor serveis als barris de Ponent i Vilafortuny.Vetllarem per l’actualització permanent del Pla d’Emergències Municipals.

Revisarem el protocol contra la violència domèstica per què hi pugui haver millor resultats en aquest àmbit.

MOBILITAT

Promourem els Diumenges Peatonals amb trànsit reduït a les zones cèntriques del Port i de la Vila.

Negociarem el que hi pugui haver un servei de bus directe des de Cambrils a l’Hospital Sant Joan deReus.

Negociarem que hi hagi parades del servei de bus tant al Polígon Belianes com a la Cooperativa Agrícola.

EIX 2: UNA CIUTAT QUE GENERA I REPARTEIX RIQUESA: ACTIVA, EMPRENEDORA I COMPETITIVA, ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER ALS REPTES DEL FUTUR

ORGANITZACIÓ INTERNA

Millorarem els canals d’informació de l’activitat municipal cap a la ciutadania.

Intentarem realitzar estratègicament el màxim nombre d’actuacions conjuntes amb els municipis dela rodalia.

Donarem especial èmfasi al fet d’aconseguir la complicitat dels treballadors municipals en l’obtenciódels objectius marcats tot creant un bon clima en les relacions laborals existents.

Mantindrem la pressió fiscal sense haver d’augmentar-la, ja que hi ha altres maneres de procurar el benestar ciutadà, al mateix temps que es pot contribuir a la reducció del deute municipal, sense haver de pensar amb nous acomiadaments o pujades de taxes.

El Pla de Mandat Municipal i el Portal de la Transparència, d’urgent aplicació, seran dos instrumentsque s’aniran publicitant, evaluant i revisant al llarg de tot el mandat.

PROMOCIÓ ECONÒMICA: SECTOR PRIMARI, COMERÇ, I INDÚSTRIA

Incrementarem les campanyes de promoció econòmica del municipi que reuneixi en cada una d’ellesla interrelació dels diferents agents implicats, tots junts per un mateix objectiu, ja sigui el sector del’allotjament, amb el comerç, la gastronomia, l’agricultura o la pesca.

Crearem una Comissió Mixta Assessora entre Ajuntament i sector empresarial privat per tal de planificar les estratègies econòmiques futures de ciutat.

Procurarem alleugerir els tràmits per l’obtenció d’una llicència d’activitat econòmica al municipi.

Crearem una “Finestra Única” per les inversions importants que puguin venir al municipi així com per les llicències que es puguin obtenir als respectius Polígons Industrials.

Serem proactius a l’hora d’oferir sòl industrial en diferents zones del municipi, de mateixa maneraque ajudarem a desenvolupar els Polígons de Belianes i Vilagrassa.

Assegurarem que les licitacions d’obra pública estiguin adaptades al tipus d’empresa local que puguioferir els seus serveis contrastats en qualsevol àmbit.

Apostarem per l’ampliació del Port de Cambrils amb l’objectiu de què doni un millor serveis als diferents sectors que hi conviuen, sobretot aprofitant per millorar les condicions per aquells que es dediquen a la pesca tradicional.

Seguirem promovent els productes autòctons tant en el consum intern a la nostra població com donant-los a conèixer a l’exterior.

TURISME

Donarem facilitats, tant a nivell d’interpretació del POUM, com a nivell de concessió de llicències, a l’hora d’incrementar l’oferta hotelera del municipi.

Facilitarem que hi hagi una activitat a les platges, al voltant de les guinguetes i altres serveiscomplementaris que hi puguin existir, que perduri durant tot l’any i no només durant la temporada d’estiu.

Realitzarem esforços a la temporada baixa per concentrar esdeveniments esportius i lúdics que seran adequadament promocionat per generar activitat complementària al municipi.

En aquesta temporada baixa es realitzaran campanyes específiques per atreure i assegurar el turisme de proximitat.

Donarem la possibilitat de què els professionals del municipi puguin gestionar un espai exclusiudestinat al turisme d’autocaravanes, a les quals no es permetrà estacionar fora d’aquest indretespecial.

SERVEIS GENERALS

Concentrarem esforços en demostrar un alt rendiment en el manteniment de les zones verdes municipals, parcs i jardins, així com mobiliari urbà i via pública, que són la imatge exterior i d’úsquotidià del municipi.

Crearem la Brigada d’Intervenció Ràpida que sabrà discriminar en un únic telèfon aquelles urgènciesque mereixen ser arranjades en el menor període de temps possible.

L’ampliació de la depuradora municipal ha de ser un objectiu prioritari del primer any de mandat jaque comporta massa molèsties als cambrilencs i no dóna el bon servei que caldria donada la seva poca capacitat.

Instal.larem lavabos públics permanents al Passeig Marítim de Ponent i al Passeig Marítim de Llevant, així com algunes places prou concorregudes com pot ser la de la Concòrdia.

Replantejarem la participació i els beneficis de la gestió de l’aigua i la brossa mitjançant les empresescreades del Consell Comarcal del Baix Camp.

Ampliarem i bonificarem l’aprofitament de l’aigua dels aqüífers per al reg comú i neteja de carrers.

Revisarem el sistema i el control de la recollida de brossa donant major valor a la participació de la ciutadania en el seu reciclatge.

Seguirem recepcionant les antigues urbanitzacions que ja han de considerar-se part més i amb obligacions per part del municipi.

Millorarem la il.luminació al llarg del municipi al mateix temps que hi introduirem mecanismesd’estalvi energètic a mig termini.

Implantarem noves tecnologies i sistemes d’aprofitament de l’energia renovable en els edificis municipals per tal de seguir reduir la despesa que se’n deriva.

NOVES TECNOLOGIES I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Volem posar les noves tecnologies al servei del ciutadà perquè no sigui el ciutadà qui finalment es trobi al servei de les mateixes.

Per això intentarem incrementar les gestions municipals que es puguin portar a terme a nivell electrònic, digital i virtual.

Reforçarem l’àmbit de la recerca de solucions ‘smart’ per a la nostra ciutat amb l’objectiu de garantirla nostra competitivitat i a la vegada qualitat de vida.

MEDI AMBIENT

Promourem una anella verda al voltant del municipi per promoure el passeig i la bicicleta com a vehicle de transport net i saludable.

Assegurarem suficients zones de descans i jocs per gossos amb els respectius espais per realitzar les seves necessitats, diferencies dels parcs infantils.

Treballarem conjuntament amb les diferents associacions en defensa dels animals per cercar solucions òptimes per tota la ciutadania en general.

Seguirem arranjant i mantenint els camins rurals que no només són les vies de comunicació per a la producció primària, sinó que a més tenen un alt valor de promoció turística per al municipi.

Aprofitarem terreny públic per dur a terme la iniciativa de foment d’horts urbans cultivats per gentgran o persones que en puguin tenir la necessitat.

Realitzarem una gestió més eficient dels residus tant de la poda vegetal com de la recollida de lesalgues que s’acumulen a les platges, de la mateixa manera que implantarem un nou sistema de gestió d’envasos reutilitzables.

URBANISME I PLANIFICACIÓ DE CIUTAT

Adaptarem i actualitzarem el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) tantes vegades comcalgui per donar resposta a les necessitats d’inversió i conjunturals de cada moment.

Farem dos concursos d’idees a nivell internacional per millorar les entrades a Cambrils des MiamiPlatja, per un costat, i des de la benzinera i el Gran Buffer per una altra.

Enderrocarem el pont de l’antiga carretera N-340 per unir els barris de la Pellissa i de l’Eixample.

Aprofitarem que el trànsit ferroviari es traslladarà progressivament a la zona nord del municipi per eliminar les barreres arquitectòniques, ponts i talussos que divideixen el nucli urbà en dos parts.

A mig termini, tot aprofitant el trasllat del trànsit ferroviari, aprofitarem els seu antic traçat per ajardinar-lo i dotar-lo de passeig, per a més llarg terme poder apostar per un projecte de transport urbà de tramvia lleuger que pugui seguir comunicant encara més directament i amb més parades els diferents barris a ponent i llevant del municipi.

Construirem una nova Estació d’Autobusos a la zona de la nova estació de tren del municipi, damunt de la zona esportiva municipal, que estigui igualment comunicada amb la que quedarà al centre del municipi.

Arranjarem l’actual Avinguda Charles Darwin perquè es converteixi en una artèria fonamental decomunicació entre el centre de la població i la zona esportiva i futura estació de tren, tot acondicionant prou aparcament públic per qui vulgui desplaçar-se als nuclis antic, Nou Cambrils, Pinaret o Perellada.

Tirarem endavant la Segona i Tercera Fase de les Obres de La Llosa.

Buscarem una solució definitiva als usos del Teatre Auditori, Torre del Llimó i Forn del Tallero, que passen per la col.laboració amb entitats de tipus privat que puguin desenvolupar projectes de dinamització econòmica, foment de la cultura artística i un espai de referència a nivell de lademarcació en algun d’aquests àmbits.

Per tal d’incentivar el comerç i la qualitat de vida dels seus habitants peatonalitzarem els Carrers PauCasals i perpendiculars a la Rambla Jaume I, al Port, aixó com el Carrer Hospital a la Vila, com a culminació de la Llei de Barris aplicada.

Reformarem la Rambla Jaume I ampliant les seves voreres a banda i banda, tot afrontant les obressubterrànies per donar solució a les inundacions que s’hi produeixen massa sovint.

Construirem ponts per a peatons sobre les rieres que enllacin les runes romanes de La Llosa al’Albareda amb l’Horta de Santa Maria, la zona esportiva municipal amb el barri de Nou Cambrils, i sobre del Regueral al costat de l’Hotel Tryp.

Millorarem el Pont de Cambrils Badia que enllaça el Barri del Port amb el Vial del Cavet que en aquests moment suposa un gran perill per al trànsit i per la seva mateixa seguretat.

TOTS ELS COMPROMISOS DEL NOSTRE PROGRAMA ELS PODEM RESUMIR EN CINC: DEMOSTRAR SEGURETAT EN CADA PAS QUE DONEM, AUMENTAR ELS ESFORÇOS DESTINATS AL PROGRÉS ECONÒMIC, NO DONAR NI UN PAS ENDARRERE EN LA COHESIÓ SOCIAL DE LA NOSTRA COMUNITAT, RESPONSABILITAT EN CADASCUNA DE LES ACCIONS PRESES, I MÀXIMA TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA.